Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET
Tot stand gekomen op 30 december 2019.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET, gevestigd aan De Koop 5, 3828 RC te Hoogland, ingeschreven bij de KvK onder nummer 55107893.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Algemene Voorwaarden: De Algemene Voorwaarden als hierna vermeld.

PLANTPORTRET: PLANTPORTRET, ingeschreven bij de KvK onder nummer 55107893.

Overeenkomst: Elke Overeenkomst gesloten tussen PLANTPORTRET en de Wederpartij

Wederpartij: Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij wordt zowel Consumenten als Bedrijven verstaan.

Bedrijf: De Wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument: De Wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Product: Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en PLANTPORTRET.

Koop op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en PLANTPORTRET, waarbij in het kader van een door de PLANTPORTRET georganiseerd systeem voor verkoop op afstand, tot het sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Opdracht: De Overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Dienst: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die PLANTPORTRET voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Dienstverlening op afstand: De Overeenkomst tussen de wederpartij en PLANTPORTRET, waarbij in het kader van een door de PLANTPORTRET georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand, tot het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand, zoals een website, telefoon of andere communicatiemiddelen.

Honorarium: De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Tegoedcode: Een code, eenmalig uitgegeven door PLANTPORTRET, waarvan tegen inlevering de Wederpartij zonder betaling of tegen korting het Product verkrijgt en/of de Dienst wordt verricht.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 1 / 13

Werkingssfeer

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen PLANTPORTRET en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op Overeenkomsten met PLANTPORTRET, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.

De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden PLANTPORTRET en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.

Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met PLANTPORTRET zijn overeengekomen.

Offertes

Alle offertes worden schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Alle offertes van PLANTPORTRET zijn geldig gedurende de periode die in de offerte is opgenomen. De offerte vervalt wanneer deze termijn is verlopen. PLANTPORTRET heeft het recht om bij uitzondering een vrijblijvende offerte op te maken.

PLANTPORTRET kan niet aan haar offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod dan is PLANTPORTRET daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij PLANTPORTRET anders aangeeft.

Een samengestelde prijsopgave verplicht PLANTPORTRET niet tot levering van een deel van de in de offerte begrepen zaken en/of tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Alle offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Totstandkoming Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Wederpartij van de offerte van PLANTPORTRET.

Beëindiging Overeenkomst

PLANTPORTRET en de Wederpartij kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

Zowel PLANTPORTRET als de Wederpartij kunnen de Overeenkomst te allen tijde, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, opzeggen.

PLANTPORTRET heeft het recht om de Overeenkomst per direct op te zeggen indien de Wederpartij onrechtmatig gebruik maakt van de Producten van PLANTPORTRET.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 2 / 13

Indien PLANTPORTRET niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat PLANTPORTRET in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Onder onrechtmatig gebruik wordt verstaan:
–  Het gebruik van het Product zonder licentie;
–  Het gebruik van het Product met licentie, maar waarbij het gebruik verder strekt dan de afgesproken hoeveelheid gebruik, de afgesproken vorm, het afgesproken doel, de afgesproken oplage en de afgesproken wijze van gebruik;
–  Het gebruik van het Product waarbij het exploitatierecht is overgedragen aan een derde, zonder de (voorafgaande en schriftelijke) toestemming van PLANTPORTRET;
–  Het gebruik van het Product waarbij sub-licenties zijn verleend, zonder de (voorafgaande en schriftelijke) toestemming van PLANTPORTRET;
–  Het gebruik van het Product zonder naamsvermelding of zonder vermelding van de persoonlijkheidsrechten van PLANTPORTRET;
–  Het kopiëren, aan derden ter inzage leggen, ter beschikking leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden van het Product.

Duur Overeenkomst

De Overeenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde tijd of onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Wijziging Overeenkomst

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt PLANTPORTRET de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de Overeenkomst.

Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. PLANTPORTRET zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal PLANTPORTRET de Wederpartij hierover van tevoren inlichten.

Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal PLANTPORTRET daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal PLANTPORTRET proberen, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.

PLANTPORTRET zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan PLANTPORTRET kunnen worden toegerekend.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Wederpartij en PLANTPORTRET zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen.

Honorarium, prijzen en tarieven

Het Honorarium, de prijzen en tarieven zijn in euro’s uitgedrukt, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

Het Honorarium, de prijzen en tarieven zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

PLANTPORTRET heeft het recht om bij verzendingen naar het buitenland een toeslag in rekening te brengen.

Indien niet uitdrukkelijk een Honorarium, prijs of tarief is overeengekomen, zal het Honorarium, de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke uurtarieven van PLANTPORTRET.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 3 / 13

Van alle bijkomende kosten zal PLANTPORTRET tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Wederpartij kunnen worden berekend.

Wijziging Honorarium, prijzen en tarieven

Indien PLANTPORTRET bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste Honorarium, prijs of tarief overeenkomt, dan is PLANTPORTRET gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het Honorarium, de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

Indien PLANTPORTRET het voornemen heeft het Honorarium, de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Indien de verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

–  De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op PLANTPORTRET rustende verplichting ingevolge de wet;
–  De verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;
–  PLANTPORTRET alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren;
–  Bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

De Wederpartij heeft recht op ontbinding van de Overeenkomst als meer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst het Honorarium, de prijs of het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de Overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

PLANTPORTRET zal de Wederpartij in geval van het voornemen tot verhoging van het Honorarium, de prijs of het tarief in kennis stellen. PLANTPORTRET zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan vermelden.

Koop en/of Dienstverlening op afstand

Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na de ontvangst van de door de PLANTPORTRET geleverde zaken, zonder opgave van redenen, te herroepen.

In geval van Koop op afstand heeft de Wederpartij in beginsel het recht de Overeenkomst na 30 dagen te herroepen indien PLANTPORTRET het product niet binnen 30 dagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over een zijn gekomen.

Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij in beginsel het recht de Overeenkomst gedurende 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Dienst volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien PLANTPORTRET met de uitvoering van de Dienst is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra PLANTPORTRET de Dienst volledig heeft verricht. Tot slot vervalt het herroepingsrecht als de Overeenkomst betrekking heeft op:

–  Onroerende goederen;
–  Financiële diensten;
–  Diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;
–  Diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
–  Kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 4 / 13

–  Producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop PLANTPORTRET geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
–  Verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
–  Hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;
–  Producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;
–  Producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
–  Producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;
–  Producten en/of diensten van persoonlijke aard;
–  Producten en/of diensten op maat gemaakt.

Klachten, retourneren en ruilen

Klachten omtrent de geleverde Producten of Diensten dient de Wederpartij zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na levering schriftelijk (of per e-mail) aan PLANTPORTRET mee te delen.

Aangezien de Producten en Diensten van PLANTPORTRET op maat zijn gemaakt voor de Wederpartij, bestaat er voor de Wederpartij geen mogelijkheid om de Producten en Diensten te retourneren of om zijn/haar geld terug te krijgen.

PLANTPORTRET heeft het recht om met de Wederpartij overeen te komen dat zij de Wederpartij een nieuw Product toe te zenden, in ruil voor het oorspronkelijk geleverde Product. De beoordeling of het geleverde Product in aanmerking komt voor levering van een nieuw Product, komt geheel toe aan PLANTPORTRET. In het geval PLANTPORTRET voornemens is tot het leveren van een nieuw Product, zal zij een nieuw Product leveren binnen een redelijke termijn, tenzij dit tot onevenredige schade voor de Wederpartij zou leiden.

Levering Producten

Levering vindt plaats doordat het Product in macht wordt gesteld of ter beschikking wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de Wederpartij. De levering vindt doorgaans plaats doordat de Producten via WeTransfer worden verzonden naar het e-mailadres dat de Wederpartij heeft opgegeven.

Indien de Wederpartij nalatig is met het verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering bestemde Producten worden opgeslagen voor risico en rekening van de Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

Uitvoering Diensten

PLANTPORTRET zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

PLANTPORTRET heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

PLANTPORTRET heeft het recht om de Overeenkomst in fasen uit te voeren.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PLANTPORTRET het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is PLANTPORTRET niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.

Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft PLANTPORTRET het recht de uitvoering van die onderdelen die tot de volgende fase of fasen behoren op te schorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 5 / 13

De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan PLANTPORTRET.

Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft PLANTPORTRET het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Wederpartij.

De uitvoering van de Diensten wordt verricht op locatie van PLANTPORTRET. In het geval dat een Dienst bestaat uit een fotografie-opdracht, vindt de uitvoering plaats op locatie van de opdrachtgever (bijvoorbeeld in een tuin).

Leveringstermijnen en uitvoeringstermijnen

De levering en de werkzaamheden zullen plaatsvinden en worden uitgevoerd binnen een door PLANTPORTRET opgegeven termijn.

Indien voor de levering van het Product of voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale termijn.

Indien PLANTPORTRET gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering of de uitvoering van de Overeenkomst, vangen de leveringstermijn en de uitvoeringstermijn aan nadat de Wederpartij deze aan PLANTPORTRET heeft verstrekt.

Bij overschrijding van de leveringstermijn of de uitvoeringstermijn dient de Wederpartij PLANTPORTRET schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij PLANTPORTRET alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren of om uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering of de uitvoering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat PLANTPORTRET zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat PLANTPORTRET binnen deze termijn niet over tot levering of tot uitvoering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Risico-overgang Producten

De Producten die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in macht brengen of ter beschikking stellen aan de Wederpartij, voor rekening en risico van PLANTPORTRET.

Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde worden gebracht of het moment waarop zaken aan de Wederpartij of een door de Wederpartij aan te wijzen derde ter beschikking staan.

Betaling

Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door PLANTPORTRET aangewezen bankrekening op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels een factuur of overboeking.

Betaling geschiedt in beginsel vooraf, waarbij PLANTPORTET het recht heeft om een bepaald percentage van het Honorarium, de prijs of het tarief als aanbetaling te vragen.

PLANTPORTRET heeft het recht om -bij uitzondering- de betaling ook achteraf te laten plaatsvinden.

Betaling van grote bestellingen (meer dan 30 foto’s ) geschiedt in 2 delen. De helft van het overeengekomen Honorarium, de prijs of het tarief (50%) moet vooraf worden aanbetaald. De betaling van de andere helft van het overeengekomen Honorarium de prijs of het tarief vindt plaats nadat de werkzaamheden zijn verricht of de Producten (foto’s) zijn opgeleverd.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 6 / 13

Betaling achteraf dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door PLANTPORTRET aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.

De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

PLANTPORTRET is gerechtigd de in de voorliggende periode verrichte werkzaamheden aan de Wederpartij te factureren. Facturatie vindt maandelijks plaats.

PLANTPORTRET en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Wederpartij betalen volgens de termijnen en de percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.

Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Wederpartij, zonder ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.

In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van PLANTPORTRET en de verplichtingen van de Wederpartij jegens PLANTPORTRET onmiddellijk opeisbaar.

Incassokosten

Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft PLANTPORTRET, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 90 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft PLANTPORTRET, voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft PLANTPORTRET pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat PLANTPORTRET de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

Tegoedcodes

Een Tegoedcode, die eenmalig is uitgegeven door PLANTPORTRET, kan alleen worden uitbesteed bij PLANTPORTRET.. De Wederpartij dient de Tegoedcode zorgvuldig te bewaren. Er vindt geen vergoeding plaats in geval van diefstal of verlies Een Tegoedcode is slechts geldig gedurende 6 maanden. De geldigheidsduur wordt op de Tegoedbon vermeld. Tegoedcodes kunnen niet worden geretourneerd of worden ingewisseld voor geld.

Eigendomsvoorbehoud

Alle door PLANTPORTRET in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van PLANTPORTRET totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 7 / 13

Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.

Opschorting

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft PLANTPORTRET het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

Voorts is PLANTPORTRET bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:

–  Na het sluiten van de Overeenkomst PLANTPORTRET omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
–  De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
–  Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van PLANTPORTRET kan worden gevergd.
PLANTPORTRET behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Ontbinding

Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is PLANTPORTRET bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Voorts is PLANTPORTRET bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

–  Na het sluiten van de Overeenkomst PLANTPORTRET omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
–  De Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
–  Door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van PLANTPORTRET kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
–  Zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van PLANTPORTRET kan worden gevergd;
–  De Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
–  De Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
–  De Wederpartij komt te overlijden.

Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.

Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van PLANTPORTRET op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar.

Indien PLANTPORTRET de Overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is PLANTPORTRET niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of schadevergoeding.

Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, is de Wederpartij aansprakelijk voor de door PLANTPORTRET geleden schade.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 8 / 13

Overmacht

Een tekortkoming kan niet aan PLANTPORTRET of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop PLANTPORTRET geen invloed kan uitoefenen en waardoor PLANTPORTRET niet in staat is de verplichtingen na te komen.

Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door PLANTPORTRET in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden verlangd.

PLANTPORTRET heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat PLANTPORTRET zijn verbintenis had moeten nakomen.

In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de Overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei schadevergoeding.

Zowel PLANTPORTRET als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt PLANTPORTRET zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.

Indien PLANTPORTRET ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is PLANTPORTRET gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Onderzoek en reclame

De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering te onderzoeken. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en het geleverde Product overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.

Zichtbare gebreken en tekorten behoren op het moment van levering van het Product, maar minimaal binnen 10 dagen na levering, mondeling of schriftelijk aan PLANTPORTRET gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

Voor de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument geldt altijd een termijn van 2 maanden bij het ontdekken van zichtbare- en niet-zichtbare gebreken, zoals bedoeld in artikel 7:23 van het Burgerlijk Wetboek.

Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 9 / 13

De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal PLANTPORTRET aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door PLANTPORTRET nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij PLANTPORTRET niet schriftelijk om toezending heeft gevraagd.

De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij PLANTPORTRET binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.

Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling, tenzij de gekochte zaken geen zelfstandige waarde toekomt.

Aansprakelijkheid

PLANTPORTRET is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van PLANTPORTRET.

Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
–  Materiële schade aan de eigendommen van de Wederpartij;
–  Redelijke kosten, die Wederpartij heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang van de directe) schade;
–  Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade;
–  Redelijke kosten, die Wederpartij redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.

PLANTPORTRET is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Wederpartij. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

PLANTPORTRET is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat PLANTPORTRET is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PLANTPORTRET kenbaar behoorde te zijn.

De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van PLANTPORTRET of zijn leidinggevende ondergeschikten.

PLANTPORTRET is niet aansprakelijk voor verminking, vernietiging, diefstal of verlies van gegevens of documenten.

Indien PLANTPORTRET aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van PLANTPORTRET beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag van het Product of tot het bedrag waarop de door PLANTPORTRET aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat PLANTPORTRET overeenkomstig de verzekering draagt.

De Wederpartij dient de schade waarvoor PLANTPORTRET aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan PLANTPORTRET te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.

Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens PLANTPORTRET vervalt binnen 1 jaar nadat de Wederpartij bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 10 / 13

Vrijwaring

De Wederpartij vrijwaart PLANTPORTRET voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is.

Indien PLANTPORTRET door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden PLANTPORTRET zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van PLANTPORTRET en derden komen verder voor rekening en risico van de Wederpartij.

Verjaringstermijn

Voor alle vorderingen jegens PLANTPORTRET en de door PLANTPORTRET (eventueel) ingeschakelde derden geldt, in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, een verjaringstermijn van 1 jaar.

Het voorgaande is niet van toepassing op vorderingen die gegrond zijn op het niet beantwoorden van de afgeleverde zaak aan de Overeenkomst. In dit geval verjaren de vorderingen door verloop van 2 jaar nadat de Wederpartij PLANTPORTRET ingelicht heeft over het gebrek van de afgeleverde zaak.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

PLANTPORTRET behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

PLANTPORTRET behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijk informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Licentie

Toestemming voor het gebruik van een Product door de Wederpartij wordt uitsluitend voorafgaand en schriftelijk (of per e- mail) verleend in de vorm van een licentie door PLANTPORTRET.

Indien de omvang van de licentie niet is bepaald, geldt dat de licentie nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik van het Product, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben bedoeld.

Exclusieve exploitatie, meer dan eenmalig gebruik van het Product en/of in gewijzigde vorm en/of ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst niet hebben bedoeld, valt niet onder het exploitatierecht van de Wederpartij. Exclusieve exploitatie dient altijd expliciet en schriftelijk te worden overeengekomen.

Het is de Wederpartij niet toegestaan om het exploitatierecht over te dragen aan een derde, tenzij PLANTPORTRET daar haar schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

Het is de Wederpartij niet toegestaan om sub-licenties te verlenen aan derden, tenzij PLANTPORTRET daar haar schriftelijke toestemming voor heeft verleend.

Naamsvermelding PLANTPORTRET en persoonlijkheidsrechten

Bij gebruik van een Product van PLANTPORTRET dient de Wederpartij de naam van de fotograaf te vermelden of er dient een verwijzing naar het Product in de publicatie te worden opgenomen.

De Wederpartij dient bij verveelvoudiging en openbaarmaking van een Product, te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf in acht te nemen, conform artikel 25 lid 1 sub c en sub d Auteurswet.

Bij gebruik van het Product dient de Wederpartij een bewijs van naamsvermelding te versturen naar PLANTPORTRET.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 11 / 13

Voor iedere inbreuk op de aan PLANTPORTRET toekomende persoonlijkheidsrechten, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100% van de door PLANTPORTRET gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder dat PLANTPORTRET het recht op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) verliest, conform artikel 25 Auteurswet.

Doorverkoop en modificering

De Producten die PLANTPORTRET levert zijn uniek. Het is de Wederpartij niet toegestaan om de Producten te kopiëren, aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden.

Het is de Wederpartij niet toegestaan om “afgeleide werken” te maken door de Producten te modificeren en vervolgens aan derden ter inzage te leggen, ter beschikking te leggen, te verhandelen, (commercieel) te exploiteren of op een andere manier te verspreiden.

Inbreuk auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Ieder gebruik van een Product dat niet is overeengekomen met PLANTPORTRET, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van PLANTPORTRET en als onrechtmatig gebruik.

Bij inbreuk op het auteursrecht komt PLANTPORTRET een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door PLANTPORTRET gebruikelijke gehanteerde licentievergoeding, zonder dat PLANTPORTRET het recht op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) verliest, conform artikel 25 Auteurswet.

Geheimhouding

Zowel PLANTPORTRET als de Wederpartij zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de Overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht kennis is genomen.

Privacy en cookies

De gegevens en informatie die de Wederpartij aan PLANTPORTRET verstrekt, zal PLANTPORTRET zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

PLANTPORTRET handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. PLANTPORTRET zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Wederpartij heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan PLANTPORTRET informatie van de Wederpartij over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die PLANTPORTRET verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

PLANTPORTRET mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 12 / 13

Het is PLANTPORTRET niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

PLANTPORTRET mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

PLANTPORTRET zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Wederpartij is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.                                 

De Wederpartij gaat akkoord dat PLANTPORTRET de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar maken.

Nieuwsbrief

De Wederpartij kan zich aanmelden voor de nieuwsbrief.

De nieuwsbrief houdt de Wederpartij op de hoogte van het laatste nieuws en de meest recente ontwikkelingen.

De Wederpartij ontvangt de nieuwsbrief per e-mail.

De Wederpartij kan zich te allen tijde schriftelijk of via de hyperlink afmelden voor de nieuwsbrief. De Wederpartij zal dan geen berichten meer ontvangen.

Wijziging Algemene Voorwaarden

PLANTPORTRET heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten Overeenkomsten.

PLANTPORTRET zal de Wederpartij per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Wederpartij op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.

Indien de Wederpartij niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Wederpartij het recht om de Overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij PLANTPORTRET partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland heeft.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

Geschillen tussen PLANTPORTRET en de Wederpartij zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Midden-Nederland, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Vindplaats

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 55107893.

Algemene Voorwaarden PLANTPORTRET – 30 december 2019 13 / 13

0